Symboly

Dielo Jána Bottu je plné skrytých významov, čiže alegórií, čo je pre Jána Bottu typic-ké. Veď celý deviaty spev je alegóriou. S l o v e n s k o sa vo väčšine jeho diel popisuje ako zakliata krajina. Okrem toho sú v diele aj iné symboly:
V a t r a, ktorá je symbolom slobody, na začiatku prvej strofy krásne horí veľkým pla-meňom, no na konci dohorieva, pretože prichádza pochmúrna časť, keď Jánošíka lapia a odvedú, čiže ľud stráca svojho hrdinu. V prenesenom význame je to vlastne opis sklamania z revolúcie v rokoch 1848/49.
D i e v č i n a symbolizuje v diele dušu ľudu ktorá, ako už bolo v epickej línii spome-nuté, sa prichádza rozlúčiť s Jánošíkom. V tejto časti je zakomponovaná prekrásna svadobná pieseň o spojení „bielej dievčiny“ s D u n a j o m, ktorý predstavuje vlasť.
J á n o š í k predstavuje symbol boja proti utláčaniu a neprávosti.
K r á ľ o v n á v í l symbolizuje slobodu, ktorú sa Slovania pokúšajú dosiahnuť.