Básnické a umelecké prostriedky

Paralelizmus – opakovanie podobných alebo tých istých výrazov

„Ja chodil po zboji, po tom šírom poli,
aby som zabudol o ťažkej nevoli,
ja chodil po zboji poľanou bezdrahou,
aby som naučil pravde pyšných vrahov;“22

Metafora – obrazné pomenovanie založené na prenášaní pomenovaní:

„Slnce v zlatej kolíske nad horou umiera…“23

Klimax – stupňovanie významu za sebou idúcich slov:

„Pred domom mať, rodina i celý svet známy…“24

Apostrofa – oslovenie neprítomnej osoby alebo neživého predmetu:

„Janíčko, Janíčko, ty naše slniečko !“25

Hyperbola – slová alebo slovné spojenia, ktoré majú zveličujúci význam:

„Keď vatru rozložia na hronskom pohorí:
V dvanástich stoliciach biely deň zazorí.“26

„Keď ide po hore, ako ranné zore
Keď ide po lese, celý svet sa träsie!“27

Epanastrofa – slová nachádzajúce sa na konci riadku sa opakujú na začiatku druhého:

„Zanôtili chlapci : „Boli časy, boli!
Boli časy, boli, ale sa minuli –„28

Epizeuxa – opakovanie slova alebo skupiny slov za sebou:

„Horí ohník, horí…“29
„Janíčko, Janíčko…“30

Epiteton – básnický prívlastok, ktorý vyjadruje príznak podstatného mena:

„Tu ťa čaká domček nový:
domček krásny, maľovaný;“31