Svetový Preromantizmus

September 8th, 2010

Preromantizmus je umelecký smer v druhej polovici 18.storočia v Európe. Tvorí vývojovú etapu medzi klasicizmom a romantizmom. Spočiatku toto obdobie nebolo považované za samostatné. Diela, ktoré vznikli v tomto období sa rozdeľovali medzi klasicizmus a romantizmus podľa toho, či boli viacej racionalistické alebo sentimentál-ne. Až začiatkom 20.storočia sa začalo používať pomenovanie preromantizmus. Po-chádza z latinského slova prae, čiže pred. Obdobie preromantizmu bolo veľmi búrlivé. Vyvrcholila v ňom Veľká Francúzska Revolúcia. Toto obdobie takisto označujeme aj obdobím prevratu. Upadá tu feudalizmus a do popredia sa čoraz viac dostávajú kapita-listické pomery a moc peňazí.
V umení sa preromantizmus prejavuje postupným pridávaním prvkov fantastiky a citovosti a postupným prekonávaním prvkov racionalizmu. Umenie bolo výrazne ovplyvnené národnými hnutiami. Umelci sa opierajú o ľudovú slovesnosť ako o zdroj kultúry každej národnosti. Takisto sa autori začínajú upierať na prírodu.
Preromantizmus sa najskôr prejavuje v Anglicku ako priemyselne najrozvinutejšej krajine Európy. Tu sa silno rozvíja sentimentalizmus a prekvitá láska k prírode. Naproti tomu vo Francúzsku sa racionalizmus zakorenil hlbšie a prvky sentimentalizmu sa pre-javujú len veľmi slabo. Zlom nastal aj po diele J. J. Rosseaua, ktorý hlásal návrat k prírode a k prirodzenému stavu. V Nemecku sa v časoch preromantizmu do spolo-čenského diania aktívne zapájalo hnutie Sturm und Drang (búrka a vzdor). Hnutie sa stavalo proti aktuálnemu rozdeleniu spoločnosti a podporovalo myšlienky preroman-tizmu. Najznámejšími predstaviteľmi tohto hnutia sú J. W. Goethe a F. Schiller. Veľký vplyv v preromantizme má aj filozofia, a to najmä dielo J. G. Herdera. On zdôrazňuje, že ľudová tvorba tvorí prirodzený základ všetkých národov a je to pôvodný zdroj ume-leckej tvorivosti.